Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ogłoszenia Burmistrza Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański , 10 lutego 2012 r.

Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej)

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Gmina Bytom Odrzański

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego  w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem projektu jest realizacja następujących zadań:

 • pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego
 • przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet
 • promocja projektu

Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera:

 • współudział w tworzeniu  wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o przedstawioną przez  Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim koncepcję realizacji projektu,
 • dokumentowanie działań przypisanych partnerowi,
 • zakup sprzętu  IT dla JST ( m.in. laptopy, programowanie)
 • Dostarczenie, instalacja i administrowanie Portalem e-learningowym ( m.in. przeprowadzenie  szkolenia e-learning dla mieszkańców z zakresu obsługi komputera i skutecznej edukacji przez Internet, hosting, support)

Wymagania wobec partnera:

 • posiadanie statusu organizacji pozarządowej – odpowiedni wpis do KRS
 • doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich
 • doświadczenie w realizacji  projektów finansowanych ze środków unijnych  i ich rozliczanie,
 • doświadczenie i potencjał do realizacji projektów zawierających komponent e-learningu
 • posiadanie potencjału informatycznego do instalacji i administrowania Portalem e-learning

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać:

 • dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna),
 • informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),
 • prezentację koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera,
 • szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera,
 • materiały potwierdzające wymagane doświadczenie,
 • charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner.

Oferty przygotowane przez potencjalnych partnerów powinny być zgodne z zasadami realizacji PO IG oraz obowiązującym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dostępne są na stronie www.poig.gov.p

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z rejestru potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (organizacja pozarządowa),
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2011 rok (lub pełen rok obrotowy),
 • aktualny statut podmiotu,
 • pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

Przy wyborze partnera oceniane będzie min.:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 • współpraca z Beneficjentem w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera,
 • doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny, a także wyboru tylko jednego partnera do realizacji projektu.

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie www.bytomodrzanski.pl

Termin składania (wpływu) ofert – 29 lutego 2012 roku. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Ofertę należy złożyć osobiście (w  godzinach 9:00 - 15:00) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski

Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
(Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu)

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie 68/3884022 lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości