Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 11.09.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, żew dniu 11.09.2015 r. zostało wydane postanowienie nr OS.6220.6.2015 zwalniające wnioskodawcę, tj. Gminę Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Bytom Odrzański”.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (pok. nr 10), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº. W terminie do dnia 02.10.2015 r. można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli prze-pis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 11.09.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 25.09.2015 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 02.10.2015 r.

 

 

 

 

                                                                                 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                                /-/ Jacek Sauter

 

 

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości