Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 26.02.2015 r.

Nasz znak: OS.6220.1.2015

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 05.01.2015 r. (data wpływu: 14.01.2015 r.) przedłożony przez Pana Eugeniusza Lemperta Stolarz-Lempert sp. j., Marianka Mroczeńska 3, 63-611 Mroczeń, wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali produkcji gotowych elementów meblowych z płyt wiórowych i MDF oraz kotłowni opalanej biomasą w Wierzbnicy na działce 1337/10”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – nr ONS-Z-4300/2/15 z dnia 23.01.2015 r. (data wpływu: 26.01.2015 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – nr WOOŚ-II.4240.20.2015.PT z dnia 30.01.2015 r. (data wpływu: 02.02.2015 r.), w postanowieniu nr OS.6220.1.2015 z dnia 04.02.2015 r. dla w/w inwestycji stwierdziłem obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustaliłem zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze, zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ.

W związku z powyższym przystąpiłem do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

Organami biorącymi udział w przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są:

  1. 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
  2. 2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, właściwy do wydania opinii.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

  1. 1.Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1, pokój nr 10.
  2. 2.Składania uwag i wniosków w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim; elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; oraz ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od 27.02.2015 r. do 20.03.2015 r., natomiast uwagi w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przeze mnie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 przywołanej powyżej ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, tj. po dniu 20.03.2015 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 26.02.2015 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

                                                                                    Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

                                                                                                 /-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości