Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska..."

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska..."

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 25.04.2014 r.

 Nasz znak: OMK.7610/13/08/14

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

               

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-wisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021”

 

Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii z ochroną środowiska naturalnego. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, określono cele systemowe i kierunki działań, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

 

 W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

  1. Założenia wyjściowe Programu.
  2. Charakterystyka i ocena stanu środowiska Gminy Bytom Odrzański.
  3. Strategia ochrony środowiska do roku 2021.
  4. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2014 – 2017.
  5. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska.
  6. Aspekty ekonomiczne wdrażania Programu.

Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywa na lata 2018 – 2021” zamieszczony został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (www.bip.bytomodrzanski.pl – zakładka ‘Obwieszczenia Burmistrza’). Projekt Programu został wyłożony także do wglądu w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 8ºº do 16ºº, a od wtorku do piątku od 7ºº do 15ºº.

 Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 16.05.2014 r.: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański; ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 10; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

 W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środo-wisko.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości