Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza - azbest

Obwieszczenie Burmistrza - azbest

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 01.03.2011 r.

Nasz znak: OŚ.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o przystąpienie do opracowania projektu

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032”

Głównym celem Programu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest, występującym na terenie Gminy Bytom Odrzański. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano program działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest oraz poprawę jakości środowiska na terenie Gminy. 

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

1. Podstawowe dane dotyczące Gminy Bytom Odrzański.

3. Cel i zadania Programu usuwania azbestu.

4. Azbest, jego charakterystyka, zastosowanie w przemyśle i budownictwie.

5. Program rządowy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski –  w aspekcie

lokalnego programu.

6. Procedury bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

7. Wpływ azbestu na zdrowie.

8. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytom Odrzański.

9. Finansowe aspekty realizacji Programu.

10. Wytyczne dotyczące przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych.

11. Harmonogram prac związanych z realizacją Programu. 

12. Monitoring z realizacji Programu. 

Projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032” zamieszczony został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Bytomiu Odrzańskim (
www.bip.bytomodrzanski.pl – zakładka ‘Obwieszczenia Burmistrza’).

Projekt Programu został wyłożony także do wglądu w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, w godzinach pracy Urzędu do 22.03.2011 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 22.03.2011 r.: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański; ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 10; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości