Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 28.02.2022 r.

 

Nasz znak: OS.6220.15.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 49 i 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.02.2022 r. została wydana decyzja nr OS.6220.15.2020 dla przedsięwzięcia pn.: „Skup i przerób zużytych kabli oraz skup złomu kolorowego i akumulatorów na działce nr 27/1, obręb 6 w miejscowości Małaszowice 12A, gm. Bytom Odrzański – zwiększenie ilości odpadów w procesie odzysku z obecnych 100 Mg/rok do maksymalnie 2000 Mg/rok”.

Zawiadamiam strony postępowania oraz społeczeństwo, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim pod adresem www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obwieszczenia-burmistrza, a informacja o niej w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

 

 

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 01.03.2022 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 15.03.2022 r.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 29.03.2022 r.

 

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

                                                                                                                                /-/ Jacek Sauter

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Decyzja.pdf)Decyzja.pdf 3694 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 98 gości