Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 22.02.2021 r.

Nasz znak: OS.6220.15.2020

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, zwanej dalej ustawą o ooś), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 05.11.2020 r. (data wpływu: 05.11.2020 r.), uzupełniony w dniu 01.12.2020 r. (data wpływu), przedłożony przez Pana Olafa Marona Pracownia Analiz Środowiska EcoMar, Maron i Syn s.c., reprezentującego Werner Recykling Werner Aleksandra, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wszczął postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Skup i przerób zużytych kabli oraz skup złomu kolorowego na działce nr 27/1, obręb 6 w miejscowości Małaszowice 12A, gm. Bytom Odrzański – zwiększenie ilości odpadów w procesie odzysku z obecnych 100 Mg/rok do 2016 Mg/rok”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 83 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś.

Po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – nr NZ.4300.88.2020 z dnia 18.12.2020 r. (data wpływu: 22.12.2020 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – nr WZŚ.4220. 787.2020.AJ z dnia 22.12.2020 r. (data wpływu: 23.12.2020 r.) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze – nr WR.ZZŚ.7.435.428.2020. MLW z dnia 18.01.2021 r. (data wpływu: 20.01.2021 r.), Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w postanowieniu nr OS.6220.15.2020 z dnia 25.01.2021 r., stwierdził dla w/w inwestycji obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy o ooś.

W związku z powyższym Burmistrz Bytomia Odrzańskiego przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

Organami biorącymi udział w przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, właściwy do wydania opinii; Dyrektor ZarząduZlewni Wód Polskich w Zielonej Górze, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość:

  1. 1.Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w obecnej siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Sadowej 4, pokój nr 213.
  2. 2.Składania uwag i wniosków w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim; elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; oraz ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 23.02.2021 r. do 24.03.2021 r., natomiast uwagi w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 przywołanej powyżej ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, tj. po dniu 24.03.2021 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 22.02.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego
w Bytomiu Odrzańskim.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Obwieszczenia do publ3.doc)Obwieszczenia do publ3.doc 45 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości