Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 27.11.2020 r.

 

 

Nasz znak: OS.6220.16.2020

  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję, że w dniu 20.11.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.14.2020 dla przedsięwzięcia pn. nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 117 obręb Drogomil, gmina Bytom Odrzański”, realizowanego przez Pro Vento Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 213), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o doku-mentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

 

 

 

 

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 27.11.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 11.12.2020 r.

 

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

                                                                                                                                /-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości