Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 07.12.2020 r.

 

Nasz znak: OS.6220.15.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. zwanej dalej ustawą o ooś), w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. zwanej dalej kpa) zawiadamiam, że na wniosek Pana Olafa Marona Pracownia Analiz Środowiska EcoMar, Maron i Syn s.c., Os. Pomorskie 4E/20, 65-548 Zielona Góra, reprezentującego Werner Recykling Werner Aleksandra, Małaszowice 12A, 67-115 Bytom Odrzański, Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 04.12.2020 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-sięwzięcia „Skup i przerób zużytych kabli oraz skup złomu kolorowego na działce nr 27/1, obręb 6 w miejscowości Małaszowice 12A, gm. Bytom Odrzański – zwiększenie ilości odpadów w procesie odzysku
z obecnych 100 Mg/rok do 2016 Mg/rok
”.

Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczegól-ności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wy-jaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 068 3884 022 wew. 38), w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. w poniedziałek od godziny 8.00 do godziny 16.00, a od wtorku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realiza-cja zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-wisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś.

W związku z powyższym jest to przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 49 kpa „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwy-czajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, in-ne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

 

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 07.12.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszcze-nie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 21.12.2020 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 28.12.2020 r.

 

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

                                                                                                                                /-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości