Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 17 listopada 2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XVII/172/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 25 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. w siedzibie w Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, pokój nr 71, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4 w godzinach 13.00 – 14.00, z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z panującymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń. Zainteresowane osoby będą obsługiwane pojedynczo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bytomia Odrzańskiego:

– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4,

– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 4 stycznia 2021 r.

Wymieniony projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.bytomodrzanski.pl/ w zakładce „Obwieszczenia”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Bytomia Odrzańskiego, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim (Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, telefon kontaktowy: 68 388 40 22).
  2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniuzagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługującychpraw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor(at)cbi24.pl.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych Znajduje się na strome Internetowej https://bip.bytomodrzanski.pl/ w zakładce RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych orazsiedzibie Administratora.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości