Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 14.01.2020 r.

 Nasz znak: OS.6220.4.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku zart. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.01.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.4.2019 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech elektrowni słonecznych Bycz I-IV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 35/19 (obręb Bycz) o mocy do 4 MW (4 x 1 MW) w miejscowości Bycz, gmina Bytom Odrzański”, realizowanego przez Polską Energię Odnawialną Sp. z o.o., ul. Gombrowicza 6H/3, 60-641 Poznań.

Zawiadamiam strony postępowania oraz społeczeństwo, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we WrocławiuPaństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim) , można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 222, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim pod adresem www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/obwieszczenia-burmistrza, a informacja o niej w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 14.01.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin, w którym upływa czas na złożenie odwołania przez strony: 11.02.2020 r.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Decyzja.pdf)Decyzja.pdf 3560 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości