Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 22.11.2019 r.

Nasz znak: OS.6220.15.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuję, że w dniu 22.11.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.15.2019 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1772/21, 1772/22, 1772/23, 1772/24, 1772/25, 1772/26, 1772/27, 1772/28, 1772/45, 1772/46, 1772/47, 1772/48, 1772/49, 1772/50, 1772/54 w miejscowości Wierzbnica, gmina Bytom Odrzański – Wierzbnica F”, realizowanego przez PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 222), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

 Obwieszczenie ogłoszono w dniu 22.11.2019 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 06.12.2019 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

                                                                                                           

 

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości