Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy OPP Ogłoszenie o konkursach OPP na 2021 rok

Ogłoszenie o konkursach OPP na 2021 rok

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ  BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2021 roku
w zakresie

UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

I.    Rodzaj i formy realizacji zadań.

Zadanie nr 1: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 89.000 zł

Zadanie nr 2: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie Bytom Odrzański na terenie sołectwa Wierzbnica. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 20.160 zł

Zadanie nr 3: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: judo. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 11.520 zł

Zadanie nr 4: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: kickboxing. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 21.600 zł

 

II.   Zasady przyznawania dotacji.

1.      Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

2.      Burmistrz Bytomia Odrzańskiego przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć.

3.      Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4.      W przypadku, o których mowa w ust.3, oferent zobowiązany jest do dostarczenia w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania zaktualizowanego zakresu rzeczowego
i finansowego.

5.      Burmistrz Bytomia Odrzańskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Bytom Odrzański.

III. Termin i warunki realizacji zadań.

1.      Zadania winny być zrealizowane w 2021 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.

2.      Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3.      Zadania winny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.

4.      Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Gminą Bytom Odrzański.

IV. Termin i warunki składania ofert.

1.      Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, pokój 217, w terminie do dnia 27 stycznia 2021 roku.

2.      O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

3.      Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej  Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim: www.bytomodrzanski.pl oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

4.      Ofertę należy wypełnić komputerowo, maszynowo lub pismem drukowanym. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana należy wpisać: „nie dotyczy". Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

5.      UWAGA! Należy pamiętać, że ostatni dzień wykonania zadania publicznego, jest równocześnie ostatnim dniem na dokonanie płatności z tytułu rozliczeń finansowych. Z tego powodu należy zaplanować w harmonogramie okres niezbędny do zapłaty za towary i usługi nabyte w celu realizacji zadania. Płatności dokonane po terminie wykonania zadania nie będą brane pod uwagę przy ocenie sprawozdania z wykonania zadania.

6.      Do oferty należy załączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

7.      Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem" wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

8.      W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.

V.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1.       Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 3 dni od upływu terminu składania ofert.

2.       Oferty zawierające błędy formalne oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

3.       Wszystkie oferty spełniające kryteria podlegają opiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.

4.       Oferta podlega opinii w zakresie:

1)                              zgodności prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania;

2)                              możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową;

3)      przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

4)      proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;

5)      uwzględnianego planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego,
w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)      realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).

5.       Komisja konkursowa przedstawia swoją opinię dot. realizacji poszczególnych zadań.

6.       Opinia Komisji jest przekazywana Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

7.       Od decyzji Burmistrza Bytomia Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.

VI.  Postanowienia końcowe.

1.        Druk oferty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim: www.bytomodrzanski.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2.        Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.        Burmistrz Bytomia Odrzańskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert (w całości lub
w części) bez podania przyczyny.

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości