Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 20.09.2013 r.

 

Nasz znak: OS.6220.3.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że na wniosek Biura Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” Andrzej Szewczyk, ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól, w dniu 11.09.2013 r. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych nr 000904F Tarnów Bycki – granica gmin Bytom Odrzański/Nowa Sól, nr 000905F Bytom Odrzański – Tarnów Bycki oraz drogi wewnętrznej w działkach nr 219 i 173/2” na potrzeby zadania „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, gmina Bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”, którego inwestorem jest Starosta Nowosolski.

Jednocześnie informuję, że materiały dotyczące wymienionego powyżej przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 1 (pokój nr 10, tel. 068 3884 022 wew. 38) i są do wglądu w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałek od 8ºº do 16ºº, a od wtorku do piątku od 7ºº do 15ºº).

Zgodnie z art. 173 ust 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.

W związku z powyższym zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 25.09.2013 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 09.10.2013 r.

Termin, w którym upływa czas na przedstawienie stanowiska przez strony: 23.10.2013 r.

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                                 /-/ Jacek Sauter

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 15 stycznia 2013 r.

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 15.01.2013 r.

Nasz znak: OS.6220.11.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.01.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.11.2012 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów”, realizowanego przez Gminę Bytom Odrzański.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, wtorek – piątek od 7ºº do 15ºº).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 17.01.2013 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 31.01.2013 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 28.05.2012 r.

Nasz znak: OS.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.05.2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.3.2012 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu diagnostyczno-mechanicznego samo-chodów”, realizowanego przez Pana Kazimierza Polenceusza.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 10), w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00,  wtorek – piątek od 7.00 do 15.00).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W/w decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o doku- mentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.bytomodrzanski.pl/srodowisko

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 od dnia jego opublikowania.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 01.06.2012 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 15.06.2012 r.

                                                                          Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

                                                                                       /-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF
Bytom Odrzański, dnia 25.03.2011 r.

Nasz znak: OŚ.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032"

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 1 marca 2011 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielko-polskim o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032" (pisma nr OŚ.6220.1.2011).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu nr WOOŚ-I.411.23.2011.DT z dnia 21 marca 2011 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032". Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NS-ONZ.776.2.2.2011.AD z dnia 22 marca 2011 r. także wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032".

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032" ma za zadanie przedstawienie stanu bieżącego, wyznaczenie zadań mających na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy oraz dostosowanie ich do rzeczywistych uwarunkowań i możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032" nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania i transportu wyrobów azbestowych, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się w granicach wyłącznie Gminy Bytom Odrzański. Odpady azbestowe usuwane będą przez specjalistyczne firmy, które posiadają zezwolenie na demontaż i wywóz odpadów na miejsce ich składowania. Na terenie Gminy nie planuje się budowy składowiska lub kwatery dla odpadów azbestowych. Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 25.03.2011 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim oraz w miejscach publicznych; zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Obwieszczenie Burmistrza - azbest

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 01.03.2011 r.

Nasz znak: OŚ.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o przystąpienie do opracowania projektu

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032”

Głównym celem Programu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest, występującym na terenie Gminy Bytom Odrzański. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano program działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest oraz poprawę jakości środowiska na terenie Gminy. 

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

1. Podstawowe dane dotyczące Gminy Bytom Odrzański.

3. Cel i zadania Programu usuwania azbestu.

4. Azbest, jego charakterystyka, zastosowanie w przemyśle i budownictwie.

5. Program rządowy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski –  w aspekcie

lokalnego programu.

6. Procedury bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

7. Wpływ azbestu na zdrowie.

8. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bytom Odrzański.

9. Finansowe aspekty realizacji Programu.

10. Wytyczne dotyczące przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych.

11. Harmonogram prac związanych z realizacją Programu. 

12. Monitoring z realizacji Programu. 

Projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032” zamieszczony został na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Bytomiu Odrzańskim (
www.bip.bytomodrzanski.pl – zakładka ‘Obwieszczenia Burmistrza’).

Projekt Programu został wyłożony także do wglądu w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, w godzinach pracy Urzędu do 22.03.2011 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 22.03.2011 r.: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański; ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 10; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 


Strona 62 z 63

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości