Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 27.05.2014 r.

Nasz znak: OMK.7610/13/08/14

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2013 poz. 1235 ze zm.)

 

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

 

„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt doku-mentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 19 lutego 2014 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-wiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowis-ko dla projektu dokumentu „ Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu nr WOOŚ-I.411.32.2014.DT z dnia 6 marca 2014 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 –2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NS-NZ.9022.7.9.2014.AD z dnia 9 kwietnia 2014 r. także wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki
i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla póź-niejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów.

„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” ma na celu „zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii z ochroną środo-wiska naturalnego”. Dokument zawiera priorytety, cele środowiskowe oraz przypisane im zadania, których realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości środowiska przyrodniczego gminy. Realizacje Aktualizacji Programu przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć.

Niektóre z zadań inwestycyjnych przewidziane do realizacji w Aktualizacji Programu na etapie realizacji mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże będą to oddziaływania krótkotrwałe. W długotrwałej per-spektywie realizacja planowanych zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie gminy i do racjonal-nego korzystania z zasobów środowiska. Oddziaływanie wszystkich zadań zawartych w Aktualizacji Programu na eta-pie eksploatacji przyniesie pozytywne oddziaływania na środowisko naturalne gminy Bytom Odrzański.

Realizacja zapisów „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 –2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, zastosowaniu rozwiązań zapobiegających i ograniczających potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz rzetelnym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji tego wymagających, nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi.

Ponadto „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z per-spektywą na lata 2018 – 2021” dotyczy obszaru w granicach wyłącznie Gminy Bytom Odrzański oraz stanowi niewiel-kie modyfikacje przyjętego już dokumentu. W „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” zostały zachowane priorytety i główne cele ochrony środowiska.

 Obwieszczenie ogłoszono w dniu 27 maja 2014 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim oraz w miejscach publicznych; zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

                                                                                  

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Email Drukuj PDF

.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (doc00272520140508112540.pdf)Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 242 Kb
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska..."

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 25.04.2014 r.

 Nasz znak: OMK.7610/13/08/14

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

               

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-wisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021”

 

Więcej…
 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.14.2013.ES2  z dnia 25 lutego 2014 r. zawiadamiające, że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 5.1/14 z dnia 25 lutego 2014 r. udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 1: od km 0+000 do km 16+400”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej realizacji.

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 30 października 2013r.

 

Nasz znak: GN.6733.15.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 roku poz.647 ze zm.), informuję, iż na wniosek Pana Andrzeja Szewczyka przedstawiciela Biura Projektów Dróg i Mostów „PRODIM” ul. Garbarska 5, 67-100 Nowa Sól działającego z upoważnienia Starosty Nowosolskiego ul.Moniuszki 3B 67-100 Nowa Sól (data wpływu: 18.10.2013r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 000905F Bytom Odrzański - Tarnów Bycki oraz drogi wewnętrznej w działkach 219 i 173/2 na potrzeby zadania „Scalenie gruntów wsi Tarnów Bycki, Gmina Bytom Odrzański wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” - działki nr: 432/2, 400, 441, 431, 432/1, 401, 3, 188, 182/3, 182/4, 219, 478, 173/2, 173/1, 164.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 12.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, t.j. do dnia 14.11.2013r.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 


Strona 57 z 60

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości