Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów

piątek, 10 lutego 2012 10:16 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 

 

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych:http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=40436&rok=2012-02-10

Bytom Odrzański: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów gmina Bytom Odrzański - etap I
Numer ogłoszenia: 40436 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel. 068 3884022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów gmina Bytom Odrzański - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów, gmina Bytom Odrzański, należy wykonać m.in.: a)boisko do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę - 755,2 m2 (powierzchnia zabudowy) wraz z ogrodzeniem wysokim, b) łapacze piłek - ogrodzenie o dł. 123,3 m, c)nawierzchnię utwardzoną - drogi (kolor kostki: grafit) 1.321,4 m2, d)nawierzchnię utwardzoną - chodniki (kolor kostki: szary), e)plac zabaw dla dzieci, f)wiatę wraz z infrastrukturą - 105,0 m2, g)odwodnienie, h)nasadzenie krzewów w ilości 45 szt., i) montaż małej architektury. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa rozdział III SIWZ.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.21.22.20-4, 45.23.31.40-2, 45.23.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8.000 złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty-wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. 4.Kosztorys ofertowy. 5.W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania, b) przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: - nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy, decyzji o udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z przyczyn zależnych od zamawiającego, - konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy, - w przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin wykonania umowy, - nieterminowego odbioru robót przez zamawiającego, - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejsza umową, - wykopalisk archeologicznych, niewypałów lub niewybuchów, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, - z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiajacego, c) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku: - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku: - rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane, - zlecenia wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane, - zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących następstwem konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e) zmiany sposobu rozliczenia należności w przypadku zaistnienia okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, skutkujących koniecznością ponoszenia przez wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 4).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja realizowana w ramach programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Wypos.zip)Wypos.zip 1634 Kb
Download this file (SIWZ.zip)SIWZ.zip 240 Kb
Download this file (STWiOR.zip)STWiOR.zip 11925 Kb
Download this file (SanitIWodKan.zip)SanitIWodKan.zip 6269 Kb
Download this file (Przedmiary.zip)Przedmiary.zip 1684 Kb
Download this file (Energet.zip)Energet.zip 3675 Kb
Download this file (Archit1.zip)Archit1.zip 8879 Kb
Download this file (Archit2.zip)Archit2.zip 8384 Kb