Kompetencje Burmistrza

wtorek, 21 września 2010 07:06 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Zadania i kompetencje Burmistrza

 1. jest organem wykonawczym gminy,
 2. reprezentuje gminę na zewnątrz,
 3. nadzoruje realizację budżetu,
 4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. wydaje zarządzenia,
 6. udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego kompetencji,
 7. składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
 8. zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 9. gospodaruje mieniem komunalnym,
 10. sprawuje funkcje szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 11. wykonuje inne zadania należące do jego kompetencji.