Plan Rozwoju Lokalnego

środa, 15 września 2010 13:42 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Plan Rozwoju Lokalnego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym to dokument o charakterze  strategicznym stanowiący  integralną część Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków  zewnętrznych. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są  spójne z Narodowym Planem Rozwoju, ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Nowosolskiego, zatem działania  zaproponowane  w omawianym opracowaniu wynikają  z celów w/w dokumentów.

Priorytetowe inwestycje miasta i gminy przeznaczone do realizacji na najbliższe lata wskazali członkowie zespołu zadaniowego powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdrażania ZPORR struktury, nieco zmodyfikowanej ze względu na specyfikę zadań samorządu gminnego.

 

Całość do pobrania -> tutaj