Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej) w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

wtorek, 28 lutego 2012 17:12 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański , 10 lutego 2012 r.

Otwarty nabór na partnera (z organizacji pozarządowej)

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Gmina Bytom Odrzański

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego  w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem projektu jest realizacja następujących zadań:

Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera:

Wymagania wobec partnera:

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać:

Oferty przygotowane przez potencjalnych partnerów powinny być zgodne z zasadami realizacji PO IG oraz obowiązującym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dostępne są na stronie www.poig.gov.p

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

Przy wyborze partnera oceniane będzie min.:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny, a także wyboru tylko jednego partnera do realizacji projektu.

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie www.bytomodrzanski.pl

Termin składania (wpływu) ofert – 29 lutego 2012 roku. do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Ofertę należy złożyć osobiście (w  godzinach 9:00 - 15:00) lub pocztą na adres:
Urząd Miejski

Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
(Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu)

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie 68/3884022 lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.