Zarządzenia Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z 2020 r.

piątek, 07 lutego 2020 00:00 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 

-

Zarządzenie nr W sprawie:
1/2020 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
2/2020 ustalenia harmonogramu naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których Gmina Bytom Odrzański jest organem prowadzącym.
3/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
4/2020 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych i najmu na grunty i lokale użytkowe wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
5/2020 bezprzetargowego wynajęcia lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
6/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
7/2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań gminy w roku 2020 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
8/2020 sprzedaży nieruchomosci gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
9/2020 bezprzetargowego przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy, stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
10/2020 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029.
11/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
12/2020 sprzedaży nieruchomosci gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
13/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
14/2020 bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawnej na grunt wchodzący w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
15/2020 bezprzetargowego wynajęcia lokalu użytkowego i wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
16/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
17/2020 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
18/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
19/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
20/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
21/2020 udzielenia pełnomocnistwa Sekretarzowy Gminy Bytom Odrzański.
22/2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok.
23/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
24/2020 wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie określenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
25/2020 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
26/2020 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
27/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
28/2020 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
29/2020 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
30/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
31/2020 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
32/2020 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
33/2020 powołania Gmiennego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
34/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
35/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
36/2020 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029.
37/2020 określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2010 roku.
38/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
39/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
40/2020 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
41/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
42/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
43/2020 zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa.
44/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
45/2020 powołania zastępcy Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
46/2020 wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
47/2020 ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Bytom Odrzański.
48/2020 upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
49/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
49/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
50/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
51/2020 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
52/2020 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
53/2020 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
54/2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
55/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
56/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
57/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
58/2020 opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzańśki na 2021 rok.
59/2020 powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy.
60/2020 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
61/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
62/2020 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
63/2020 sprzedaży nieruchomosci stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
64/2020 bezprzetargowego przedłużenia umów dzierżawnych na grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
65/2020 wydzierżawienia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Bytom Odrzański.
66/2020 powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej - Zakład Budżetowy w Bytomiu Odrzańśkim.
67/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
68/2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.