Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Wierzbnica gmina Bytom Odrzański

środa, 19 sierpnia 2015 09:30 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Link do Biuletynu Zamówień Publicznych: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=212894&rok=2015-08-19

Bytom Odrzański: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Wierzbnica gmina Bytom Odrzański
Numer ogłoszenia: 212894 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3884022.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Wierzbnica gmina Bytom Odrzański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach projektu zagospodarowania na terenie działki o powierzchni 12.000 m2 należy zlokalizować: - remont istniejącego trawiastego boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem nawodnienia, i infrastruktury towarzyszącej, - ogrodzone boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni poliuretanowej, - oświetlenie boiska, - studnię z uzbrojeniem lub inny system zasilania nawadniania, - modernizację istniejącej szatni sportowej, - wiatę drewnianą, - plac zabaw dla dzieci, - elementy małej architektury (ławki, kosze), - infrastrukturę komunikacyjną (parkingi i chodniki wraz z placem manewrowym), - zagospodarowanie terenu zielenią, - oświetlenie terenu, - zagospodarowanie ścieków, - przyłącze energetyczne.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 500 złotych (słownie: pięćset złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Dowód wniesienia/wpłacenia wadium 4.Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - oryginał, zawierającego informacje dotyczące: - rodzaju zasobów oddanych Wykonawcy do dyspozycji, w celu korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, - okres korzystania przez Wykonawcę z zasobów oddanych mu do dyspozycji, - stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, kontrakt, umowa o współpracę itp.), - formę uczestnictwa przy wykonywaniu zamówienia (np. Podwykonawstwo, doradztwo) - w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oddanych mu do dyspozycji. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku nie wskazania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, załączenie do oferty załącznika nr 7 nie jest wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; a) w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy lub jej części ze względu na: -przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, konieczność uzyskania prawa do dysponowania gruntem, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; -udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówienia dodatkowego związanego z realizacją zamówienia podstawowego, mającego wpływ na termin realizacji umowy powodującego konieczność wydłużenia terminu, -zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmian założeń projektowych określony w opisie przedmiotu umowy, -pisemnego żądania wstrzymania prac projektowych skierowane do wykonawcy przez zamawiającego o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, -siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, -zaistnienie okoliczności leżących po stronie zamawiającego np. żądanie wprowadzenia zmian w wykonanych opracowaniach lub dokumentacji technicznej. Przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT - wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może zostać odpowiednio zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, c)rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytomodrzanski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański (pokój nr 4).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2015 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (SIWZ Oprac. dokum. CSR-Wierzbnica.doc)SIWZ 439 Kb