Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Bodzów - zmiana ogłoszenia

poniedziałek, 27 lutego 2012 11:05 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, dnia 27 lutego 2012r.

 

Nasz znak: ZP.271.1.2012

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 1

DOTYCZY: przetargu   nieograniczonego   na   budowę  centrum sportowo - rekreacyjnego w m. Bodzów gmina Bytom Odrzański – etap I.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ze względu na liczne pytania do niniejszego postępowania, zamawiający przedłuża:

1) termin wnoszenia wadium, z dnia 29 lutego 2012r. godz. 9.30 na dzień 12 marca 2012r., godz. 9.30.

2) termin składania ofert, z dnia 29 lutego 2012r. godz. 9.30 na dzień 12 marca 2012r., godz. 9.30. 

3) termin otwarcia ofert, z dnia 29 lutego 2012r. godz. 10.00 na dzień 12 marca 2012r. godz. 10.00.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: bip.bytomodrzanski.pl

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=57142&rok=2012-02-27

Numer ogłoszenia: 57142 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 40436 - 2012 data 10.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel. 068 3884022.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: