Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

środa, 11 kwietnia 2012 12:15 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bytom Odrzański tworzy i prowadzi Burmistrz Bytomia Odrzańskiego od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bytom Odrzański jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Bytomia Odrzańskiego na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (treść w załączeniu).

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Burmistrz Bytomia Odrzańskiego utworzy z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (pok. 4) oraz tutaj.

UWAGA

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do: