OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

wtorek, 20 września 2016 13:36 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, dnia 20 września 2016 roku

Nasz znak: BR.6733.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz.778 ze zm.), informuję, iż na wniosek Pani Sylwii Jusis przedstawicielki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „JUS-BUD” ul.Witosa 22/1, 67-100 Nowa Sól (data wpływu: 2 września 2016 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa kablowej sieci oświetleniowej przebiegającej przez działki nr 343, 301, 311/9 w Bytomiu Odrzańskim”.

Z wnioskiem można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 10.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej podanym, w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, t.j. do dnia 4 października 2016 roku.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter