Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

piątek, 25 marca 2011 09:39 Tomasz Siekierkowski
Drukuj
Bytom Odrzański, dnia 25.03.2011 r.

Nasz znak: OŚ.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032"

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w dniu 1 marca 2011 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielko-polskim o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032" (pisma nr OŚ.6220.1.2011).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu nr WOOŚ-I.411.23.2011.DT z dnia 21 marca 2011 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032". Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NS-ONZ.776.2.2.2011.AD z dnia 22 marca 2011 r. także wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032".

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032" ma za zadanie przedstawienie stanu bieżącego, wyznaczenie zadań mających na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy oraz dostosowanie ich do rzeczywistych uwarunkowań i możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytom Odrzański na lata 2011-2032" nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania i transportu wyrobów azbestowych, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się w granicach wyłącznie Gminy Bytom Odrzański. Odpady azbestowe usuwane będą przez specjalistyczne firmy, które posiadają zezwolenie na demontaż i wywóz odpadów na miejsce ich składowania. Na terenie Gminy nie planuje się budowy składowiska lub kwatery dla odpadów azbestowych. Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 25.03.2011 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim oraz w miejscach publicznych; zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter