Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

wtorek, 20 lipca 2021 13:33 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, dnia 20.07.2021 r.

Nasz znak: OS.6220.9.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 i 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję, że z aktami sprawy dotyczący-mi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1772/4, 1772/6, 1772/8, 1772/10, 1772/13, 1772/15, 1772/17, 1772/19, 1772/54, 1772/12, 1772/21, 1772/25, 1772/14 w obrębie Wierzbnica, gmina Bytom Odrzański – Wierzbnica B”, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr WZŚ.4220.482.2021.PK z dnia 16.07.2021 r. (data wpływu), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr NZ.9022.4.15.2021 z dnia 15.07.2021 r. (data wpływu), Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze nr WR.ZZŚ.7.435.215.2021.MN z dnia 08.07.2021 r. (data wpływu), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 20.07.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 03.08.2021 r.

Termin, w którym upływa czas na wypowiedzenie się, złożenie wniosków dowodowych przez strony: 10.08.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter