Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

wtorek, 16 marca 2021 12:31 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, 16 marzec 2021 r.

PP.6722.1.8.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej, uchwalonego uchwałą Nr XV/124/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. informuję, że z treścią ww. dokumentu oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter