Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

poniedziałek, 22 lutego 2021 13:48 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, dnia 22.02.2021 r.

 Nasz znak: OS.6220.15.2020

  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, zwanej dalej ustawą o ooś), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., zwanej dalej kpa) zawiadamiam, że w dniu 22.02.2021 r. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał postanowienie nr OS.6220.15.2020, w którym zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Skup i przerób zużytych kabli oraz skup złomu kolorowego na działce nr 27/1, obręb 6 w miejscowości Małaszowice 12A, gm. Bytom Odrzański – zwiększenie ilości odpadów w procesie odzysku z obecnych 100 Mg/rok do 2016 Mg/rok”, do czasu przedłożenia przez Pana Olafa Marona Pracownia Analiz Środowiska EcoMar, Maron i Syn s.c., reprezentującego Werner Recykling Werner Aleksandra, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 068 3884 022 wew. 38), w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. w poniedziałek od godziny 8.00 do godziny 16.00, a od wtorku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Zgodnie z art. 49 kpa „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 22.02.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Data ważności: 08.03.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter