OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

poniedziałek, 17 lutego 2020 11:08 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, dnia 17 lutego 2020 roku

Nasz znak: PP.6733.3.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Artura Mielcarka – Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn – działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, zawiadamiam, że dnia 31 stycznia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej Sn-20kV i nn 0,4kV na częściach działek nr 33/1, 161, 341/1, 204/2, 204/1, 33/4 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański oraz rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej Sn-20kV na działkach nr 33/1, 33/5, 31, 161, 10, 6/1, 4/1, 28/4, 28/3, 341/2, 341/1, 33/4 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański  i działce nr 378 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter