OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

poniedziałek, 10 lutego 2020 11:05 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, dnia 10 lutego 2020 roku

Nasz znak: PP.6733.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Artura Mielcarka – Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn – działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, zawiadamiam, że dnia 13 stycznia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej Sn-20kV o długości do 116 m, nn o długości do 16m, stacji transformatorowej sn/nn na częściach działek nr 738, 732 w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter