Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy/Nabory Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Email Drukuj PDF

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim

ogłasza nabór na stanowisko : ASYSTENT   RODZINY


Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie
Przewidywany termin zawarcia umowy: styczeń 2018


1.Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie;
• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
• lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w
drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i
udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd;

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i
instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,
g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów
normatywnych związanych z pomocą społeczną                                                                                                 j) prawo jazdy kat B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych
członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami
wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich
zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność
społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również
towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym
wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.


4. Wymagane dokumenty:
a) CV
b) List motywacyjny
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn.
zm.)”.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
g) kopia dowodu osobistego,

5.Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrz. lub pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
w terminie do 29 grudnia 2017r.

6. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15). Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z rezygnacją. Przesłane oferty nie są zwracane i ulegają zniszczeniu po zakończeniu procedury naboru.

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości