Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy/Nabory Otwarty nabór na partnera

Otwarty nabór na partnera

Email Drukuj PDF

Otwarty nabór na Partnera (z organizacji pozarządowej)

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” finansowanego   w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem projektu jest realizacja następujących zadań:

 1. pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem;
 2. pokrycie kosztów zakupu, dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego;
 3. przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet;
 4. promocja projektu.

 

Partner będzie odpowiedzialny za niżej wymienione działania:

 1. współudział w tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o przedstawioną przez gminę/starostwo koncepcję realizacji projektu;
 2. dokumentowanie działań przypisanych Partnerowi;
 3. zakup sprzętu IT dla instytucji podległych JST ( m.in. laptopy, oprogramowanie);
 4. dostarczenie, instalacja i administrowanie Portalem e-learningowym (m.in. przeprowadzenie szkolenia e-learning dla mieszkańców z zakresu obsługi komputera i skutecznej edukacji przez Internet, hosting, support)

 

Wymagania wobec Partnera:

 1. posiadanie statusu organizacji pozarządowej – odpowiedni wpis do KRS
 2. doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich
 3. doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i ich rozliczanie,
 4. doświadczenie i potencjał do realizacji projektów zawierających komponent e-learningu
 5. doświadczenie we współpracy z podwykonawcami dysponującymi potencjałem informatycznym do instalacji i administrowania Portalem e-learning

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać:

 1. dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna),
 2. informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),
 3. prezentację koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla Partnera,
  1. szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla Partnera,
  2. materiały potwierdzające wymagane doświadczenie,
  3. charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako Partner.

Oferty przygotowane przez potencjalnych Partnerów powinny być zgodne z zasadami realizacji PO IG oraz obowiązującym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dostępne są na stronie www.poig.gov.pl

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. aktualny odpis z rejestru potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (organizacja pozarządowa),
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2012 rok (lub pełen rok obrotowy),
 3. aktualny statut podmiotu,
 4. pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych,
 5. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

Przy wyborze Partnera oceniane będzie min.:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu,
 3. współpraca z Beneficjentem w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera,
 4. doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny, a także wyboru tylko jednego Partnera do realizacji projektu.

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań Partnera zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie bip.bytomodrzanski.pl

Termin składania (wpływu) ofert –  5 marca 2013 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

 

 Ofertę należy złożyć osobiście (w godzinach 9:00 - 15:00) lub pocztą na adres:

URZĄD MIEJSKI

Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

(Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu)

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie 68/3884022 lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości