Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy/Nabory Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Email Drukuj PDF

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim

ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 3/4 etatu – zadaniowy czas pracy
Przewidywany termin zawarcia umowy: wrzesień 2022 r.

1.Wymagania konieczne:

a) wykształcenie;

• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

• lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

b) posiadanie obywatelstwa polskiego

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f), korzystanie z pełni praw publicznych

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

d) umiejętność współpracy w zespole,

e) odporność na sytuacje stresowe,

f) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

g) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

h) prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 poz. 447) tj.

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach oraz sporządzanie sprawozdań;

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

b) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 poz. 1329)

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

 

5.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim lub pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sadowa 4

67-115 Bytom Odrzański

w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r.

6. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15). Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z rezygnacją. Przesłane oferty nie są zwracane i ulegają zniszczeniu po zakończeniu procedury naboru.

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości