Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy/Nabory Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim

 

1. Stanowisko pracy: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim

 

2. Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi  wykazać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

2) posiada nieposzlakowaną opinię,

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)nie była ukarana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

6) posiada wykształcenie średnie;

7) posiada co najmniej 3-letni staż pracy;

8) legitymuje się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1)kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista, odporność na stres,

2)predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

3)predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,

4)umiejętność pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi i sportowymi, seniorami oraz innymi środowiskami twórczymi,

5)umiejętność współpracy z organizacjami pozarządowymi,

6)znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

7)znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych,

8)znajomość obsługi komputera.

 

4.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu styczniu 2022 r. (tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

5.Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy –  pełny wymiar czasu pracy;

2) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;

3) miejsce pracy – budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury -  bez windy;

4) zatrudnienie na czas określony – 7 lat.

 

6.Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)kierowanie bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,

2)pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu stawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,

3)wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,

4)udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,

5)prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,

6)opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi,

7)poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

8)przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

 

7.Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1)list motywacyjny,

2)autorski program działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim na rok 2022 przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

3)wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

5)kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony albo oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzające wymagany staż pracy,

6)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku dyrektora;

7)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oświadczenie że osoba nie była ukarana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10)oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego dodatkowo dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) tj. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz.Urz. UE L r 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza próg ustawowy, przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z siedzibą ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, jako administratora danych, w celach związanych z konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim. Zostałam(em) poinformowana(y) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, adres do korespondencji: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański”.

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

 

8.Miejsce i termin składania dokumentów:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (sekretariat pokój nr 217) do dnia 17 marca 2022r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim”;

3)Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9.Inne informacje:

1)zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu,

2) kandydaci przystępujący do konkursu będą mogli zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ;

3)konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez Burmistrza:

- I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym  bez udziału kandydatów,

- II etap: rozmowa kwalifikacyjna i ocena kandydata – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,

4)przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o powołaniu Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim, nastąpi w ciągu 14 dni po upływie składania ofert,

5) informacja o wynikach konkursu upowszechniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim;

6) przed powołaniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim, kandydat wyłoniony w drodze konkursu, zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności, a Burmistrz zawrze z kandydatem odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określą warunki organizacyjno-finansowe działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz program jego działania.

 

10.Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej „RODO”. informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie pod adres Administratora.

3)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych.

4)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6)Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)-Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze  obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9)Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

1) wzór kwestionariusza osobowego,

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim

 

1. Stanowisko pracy: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim

 

2. Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi  wykazać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

2) posiada nieposzlakowaną opinię,

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)nie była ukarana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

6) posiada wykształcenie wyższe;

7) posiada co najmniej 5-letni staż pracy;

8) legitymuje się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1)kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista, odporność na stres,

2)predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

3)predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,

4)umiejętność pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi i sportowymi, seniorami oraz innymi środowiskami twórczymi,

5)umiejętność współpracy z organizacjami pozarządowymi,

6)znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

7)znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych,

8)znajomość obsługi komputera.

 

4.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu styczniu 2022 r. (tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

5.Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy –  pełny wymiar czasu pracy;

2) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;

3) miejsce pracy – budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury -  bez windy;

4) zatrudnienie na czas określony – 7 lat.

 

6.Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)kierowanie bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,

2)pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu stawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,

3)wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych,

4)udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,

5)prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi,

6)opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich Organizatorowi,

7)poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

8)przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

 

7.Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1)list motywacyjny,

2)autorski program działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim na rok 2022 przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

3)wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

5)kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony albo oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzające wymagany staż pracy,

6)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku dyrektora;

7)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oświadczenie że osoba nie była ukarana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10)oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego dodatkowo dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) tj. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz.Urz. UE L r 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza próg ustawowy, przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z siedzibą ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, jako administratora danych, w celach związanych z konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim. Zostałam(em) poinformowana(y) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, adres do korespondencji: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański”.

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

 

8.Miejsce i termin składania dokumentów:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (sekretariat pokój nr 217) do dnia 17 marca 2022r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim”;

3)Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9.Inne informacje:

1)zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu,

2) kandydaci przystępujący do konkursu będą mogli zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ;

3)konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez Burmistrza:

- I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym  bez udziału kandydatów,

- II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,

4)przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o powołaniu Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim, nastąpi w ciągu 14 dni po upływie składania ofert,

5) informacja o wynikach konkursu upowszechniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim;

6) przed powołaniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bytomiu Odrzańskim, kandydat wyłoniony w drodze konkursu, zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności, a Burmistrz zawrze z kandydatem odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określą warunki organizacyjno-finansowe działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz program jego działania.

 

10.Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej „RODO”. informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie pod adres Administratora.

3)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych.

4)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6)Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)-Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze  obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9)Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

1) wzór kwestionariusza osobowego,

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości