Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy/Nabory Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista – opiekun w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista – opiekun w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Specjalista – opiekun w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bytomiu Odrzańskim

 

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
                                               67-115 Bytom Odrzański, Rynek 1
                                               adres do korespondencji: 67-115 Bytom Odrzański, ul. Sadowa4

2.Stanowisko pracy: Specjalista – opiekun w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bytomiu Odrzańskim

 

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi wykazać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

2) posiada nieposzlakowaną opinię,

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki nauk o rodzinie lub resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub

b) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

6)nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,

7)wypełnienie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

8) legitymuje się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

4.Wymagania dodatkowe:

1)znajomość przepisów: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2)obsługa komputera i programów komputerowych (MS Office) oraz urządzeń biurowych,

3)umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny,

3)umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,

4)umiejętność pracy w zespole,

5)umiejętność skutecznej komunikacji,

6)kreatywność,

7)umiejętność dobrej organizacji pracy,

8)doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

 

4.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu październiku 2021 r. (tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

5.Warunki pracy:

1)wymiar czasu pracy – ½ etatu w godzinach pracy placówki, w szczególności w godzinach popołudniowych. W okresie ferii i wakacji oraz w dniach wolnych od nauki, dopuszcza się pracę z dziećmi i młodzieżą w godzinach dopołudniowych,

2) miejsce pracy – siedziba Miejskiego - Gminnego Ośrodka Kultury, Al. Złotej Jesieni 1, 67-115 Bytom Odrzański ( budynek bez windy);

3) praca w pomieszczeniach świetlicy oraz poza budynkiem świetlicy,

4) zatrudnienie: umowa o pracę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy . Po okresie próbnym istnieje możliwość przedłużenia umowy o pracę na kolejne okresy,

5) przewidywany termin zatrudnienia: 03 stycznia 2022 rok.

 

6.Zakres podstawowych obowiązków wykonywanych na stanowisku, w szczególności:

1)Prowadzenie zajęć w świetlicy 4 godziny dziennie (od poniedziałku do piątku) z dziećmi i młodzieżą szkolną:

- zagrożoną uzależnieniem,

- z zaburzeniami zachowania,

- wychowującą się w rodzinie z problemem alkoholowym, mającą kłopoty z nauką,

- zainteresowaną ofertą świetlicy,

2)Kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych:

- stale wdrażanie dzieci i młodzieży do używania form grzecznościowych, do właściwego zachowania się na zajęciach i w innych okolicznościach,

- dbanie o porządek w pomieszczeniach,

3)Podnoszenie wyników nauczania:

- pomoc dzieciom w nauce,

- wspólne korzystanie z biblioteki publicznej,

- rozwijanie czytelnictwa,

4)Prowadzenie zajęć werbalnych i niewerbalnych mających na celu:

- pomoc w odreagowaniu napięć emocjonalnych (dzielenie się z innymi swoimi przeżyciami w atmosferze akceptacji i zrozumienia, umożliwienie ekspresji w formie śmiechu, krzyku, płaczu),

- dostarczenie doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych (umożliwienie zmiany negatywnych sądów o sobie samym, o rodzinie i otaczającym świecie),

- stwarzanie sytuacji umożliwiających nabywanie nowych umiejętności, zwłaszcza interpersonalnych, nowych sposobów zachowania się.

Formy zajęć (werbalne i niewerbalne): plastyczne, kulinarne, sportowe, zabawy przy muzyce, zabawy w oparciu o scenariusz zajęć, gry stolikowe,

5)Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci:

- przestrzeganie zasad bhp w czasie zabaw i zajęć w świetlicy,

- organizowanie gier i zabaw na powietrzu,

- stosowanie różnych form ruchu po zajęciach typu siedzącego,

- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

6)Tworzenie jednolitego frontu wychowawczego:

- kontakty z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy,

- współpraca z koordynatorem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Przystań”,

- współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury,

-współpraca ze szkołą.

7.Kandydaci przystępujący do naboru mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1)list motywacyjny,

2)podpisany własnoręcznie życiorys zawodowy (CV),

3)wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

5)kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o okresie zatrudnienia wystawione przez zakład pracy, w którym kandydat jest zatrudniony,

6)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty - opiekuna;

7)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego dodatkowo dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) tj. „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz.Urz. UE L r 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza próg ustawowy, przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z siedzibą ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański, jako administratora danych, w celach rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości budżetowej. Zostałam(em) poinformowana(y) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, adres do korespondencji: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański”,

11) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

12)oświadczenie o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

13)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli dotyczy.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

 

8.Miejsce i termin składania dokumentów:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski, ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański (sekretariat pokój nr 217) do dnia 14 grudnia 2021 r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista – opiekun w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Bytomiu Odrzańskim”;

3) oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.Inne informacje:

1)zastrzega się możliwość unieważnienia naboru,

2)nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez Burmistrza:

- I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,

- II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,

3)przewidywany termin zakończenia naboru i podjęcia decyzji przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o wyłonieniu kandydata nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert,

4) informacja o wynikach naboru upowszechniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim;

 

10.Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej „RODO”. informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytomia Odrzańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie pod adres Administratora.

3)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych.

4)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5)Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6)Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)-Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9)Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Bytom Odrzański, dnia 29 listopada 2021 r.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

(-) Jacek Sauter

 Załączniki do ogłoszenia: wzór kwestionariusza osobowego.

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości