Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy/Nabory Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Bytom Odrzański

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Bytom Odrzański

Email Drukuj PDF

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Data ogłoszenia         22 marca 2021 r.

Forma zatrudnienia Umowa o pracę   1/4 etatu

Status naboru           Ogłoszony

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
                                               67-116 Bytom Odrzański, Rynek 1
                                               adres do korespondencji: 67-115 Bytom Odrzański , ul. Sadowa 4

2. Określenie stanowiska: kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy.

3. Określenie wymagań:
3.1. Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie,

4.Nieposzlakowana opinia,

5.Wykształcenie wyższe magisterskie,

6.Czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach: urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki; biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa powyżej oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

7.Znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez urząd miasta, a w szczególności zagadnień wynikających z przepisów prawa: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych, zamówieniach publicznych oraz umiejętność ich właściwego stosowania,

8.Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,

9.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

Niekaralność za popełnienie umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego,

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.2. Wymagania dodatkowe:

1.Samodzielność, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie.

2.Dyspozycyjność.

3.Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność.

4.Umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy.

5.Umiejętność kierowania zespołem.

4. Zakres podstawowych obowiązków:

1.Prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw gminy.

2.Podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

3.Opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu wynagradzania stosowanego w Urzędzie, regulaminu pracy oraz innych regulaminów, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu oraz ich zmian.

4.Nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej.

5.Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach należących do sekretarza gminy.

6.Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy pracowników oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.

7.Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu.

8.Organizowanie narzędzi informatycznych i teleinformatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

9.Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez pracowników.

10.Wdrażanie i sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników Urzędu: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, instrukcji kancelaryjnej i innych Regulaminów regulujących pracę Urzędu Miejskiego.

11.Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem zarządzeń Burmistrza przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu oraz nadzór nad realizacją uchwał i zarządzeń.

12.Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej.

13.Dokonywanie ocen pracowników.

14.Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

15.Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej i jej komisji (projektów uchwał, sprawozdań, informacji).

16.Udział w Sesjach i Komisjach Rady Miejskiej.

17.Wydawanie wymaganych poświadczeń urzędowych.

18.Współudział przy opracowywaniu zakresów czynności dla poszczególnych pracowników.

19.Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu.

20.Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na wolne stanowiska kierownicze, urzędnicze i pomocnicze.

21.Wdrażanie do pracy nowych pracowników.

22.Nadzór nad porządkiem i dyscypliną pracy Urzędzie oraz obsługą interesantów.

23.Udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzędu, trybu załatwiania spraw obywateli.

24.Organizowanie pracownikom dostępu do zbiorów przepisów prawnych.

25.Podpisywanie pism i decyzji w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza.

26.Dekretowanie pism oraz faktur wpływających do Urzędu Miejskiego.

27.Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych w urzędzie oraz dokumentacji pokontrolnej.

28.Współpraca z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej w zakresie zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli w Urzędzie.

29.Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza za wyjątkiem rozwiązania i nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia.

30.Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.

31.Koordynowanie prac związanych z opracowaniem aktów regulujących strukturę, zasady działania Urzędu i jego komórek wewnętrznych (wydziałów).

32.Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie.

33.Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad kodeksu postępowania administracyjnego przy załatwianiu spraw indywidualnych oraz przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników.

34.Nadzorowanie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych przez pracowników Urzędu.

35.Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań Urzędu.

36.Upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie.

4.1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu lutym 2021 r. (tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Warunki pracy:

1.Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu – średnio 10 godzin tygodniowo.

2.Praca na stanowisku kierowniczym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.

3.Praca o charakterze administracyjnym, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

6. Wymagane dokumenty:

1.Oferta z wnioskiem o zatrudnienie.

2.List motywacyjny.

3.Kwestionariusz osobowy – wzór dostępny na stronach internetowych.

4.CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

5.Oświadczenie o niekaralności.

6.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7.Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

8.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

9.Oświadczenie dot. braku przynależności do partii politycznej (zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

Uwaga!

Dokumenty wymienione w pkt. 6 ppkt. 1-6 i 9 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 7 i 8 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

6. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Bytom Odrzański”) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 217, II piętro), ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.

2.Dokumenty można przesłać na adres: Urząd Miejski, 67-115 Bytom Odrzański ul. Sadowa 4. Decyduje data wpływu do Urzędu.

3.Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

4.Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

1.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.

2.W konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista tych kandydatów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

3.Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełnili wymagań formalnych naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie.

4.Komisja konkursowa działa dwuetapowo:

  1. a)I etap: zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
  2. b)II etap: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lubwskazany adres e-mail
   o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

5.Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

6.Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązaniu stosunku pracy.

7.W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.

8. Klauzula informacyjna.

 1. 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO informuję, że:
  1. a)Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel.3884022, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2. b)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. c)Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit. b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) i lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art.221 §§ 1 i 4 ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2018 poz. 917) i §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j.Dz.U.2017 poz. 894); inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, takie jak nr telefonu lub adres e-mail, są przetwarzane na podstawie Pana/i zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym momencie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
  4. d)Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. e)Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego poprzez procedurę rekrutacyjną pracownika. Osoba nieprzyjęta do pracy ma prawo nie zgodzić się na określony w zdaniu poprzednim okres przetwarzania jej danych osobowych, a wówczas jej dane będą podlegały usunięciu z chwilą zatrudnienia pracownika wybranego w naborze.
  6. f)Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
  7. g)Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
  8. h)Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. i)Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. j)Podanie przez Pana/ią danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.), ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)” oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (0050-16-2021.pdf)0050-16-2021.pdf 3060 Kb
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości