Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy/Nabory Nabór na stanowisko urzędnicze - Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nabór na stanowisko urzędnicze - Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Email Drukuj PDF

Nabór na stanowisko urzędnicze – Koordynatora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego ogłasza nabór na stanowisko urzędniczeData ogłoszenia 1 października 2020 r.
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę 1/2 etatu
Status naboru: Ogłoszony
1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim, 67-116 Bytom Odrzański, Rynek 1, adres do korespondencji: 67-115 Bytom Odrzański, ul. Sadowa 4
2. Określenie stanowiska: Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Określenie wymagań:
3.1. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Niekaralność za popełnienie umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Znajomość przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
3.2. Wymagania dodatkowe:
1. Samodzielność, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie.
2. Dyspozycyjność.
3. Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność.
4. Umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy.
5. Wykształcenie średnie.

4. Zakres podstawowych obowiązków:
1. Przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Burmistrzowi corocznie:
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- projektu preliminarza na jego wykonanie, projektu sprawozdania z jego realizacji.
2. Realizacja zadań oraz koordynacji działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Sporządzanie sprawozdań z działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz przedkładanie ich Burmistrzowi i Radzie Miejskiej.
4. Udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Przeprowadzanie diagnozy problemów alkoholowych i narkomanii.
6. Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze:
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- przeciwdziałania narkomanii.
7. Wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
8. Współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
9. Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie miasta i gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
10. Prowadzenie spraw związanych z lecznictwem odwykowym, wnioskowanie o leczenie przymusowe, współpraca z instytucjami i organizacjami w tym zakresie.

4.1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu wrześniu 2020 r. (tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
5. Warunki pracy:
1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu – średnio 20 godzin tygodniowo.
2. Praca na stanowisku wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.
3. Praca o charakterze administracyjnym, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.
6. Wymagane dokumenty:
1. Oferta z wnioskiem o zatrudnienie.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy – wzór dostępny na stronach internetowych.
4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
9. Oświadczenie dot. braku przynależności do partii politycznej (zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy
o pracownikach samorządowych).
Uwaga!
Dokumenty wymienione w pkt. 6 ppkt. 1-6 i 9 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 7 i 8 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynatora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”)
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim (pokój nr 217, II piętro), ul. Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2020 roku do godz. 15.00.
2. Dokumenty można przesłać na adres: Urząd Miejski, 67-115 Bytom Odrzański ul. Sadowa 4. Decyduje data wpływu do Urzędu.
3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.
4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
8. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.
2. W konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista tych kandydatów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
3. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełnili wymagań formalnych naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie.
4. Komisja konkursowa działa dwuetapowo:
a) I etap: zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
b) II etap: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
6. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązaniu stosunku pracy.
7. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
9. Klauzula informacyjna.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO informuję, że:
a) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim,
ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, tel. 68 3884022, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
c) Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit. b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) i lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
w związku z art.221 §§ 1 i 4 ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2018 poz. 917) i §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz.U. 2017 poz. 894); inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, takie jak nr telefonu lub adres e-mail, są przetwarzane na podstawie Pana/i zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym momencie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
d) Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
e) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego poprzez procedurę rekrutacyjną pracownika. Osoba nieprzyjęta do pracy ma prawo nie zgodzić się na określony w zdaniu poprzednim okres przetwarzania jej danych osobowych, a wówczas jej dane będą podlegały usunięciu z chwilą zatrudnienia pracownika wybranego w naborze.
f) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
g) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
h) Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
i) Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
j) Podanie przez Pana/ią danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.), ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)” oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).


Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
/-/ Jacek Sauter

Załączniki:
PlikOpisRozmiarLast modified
Download this file (Zarządzenie ogłoszenie naboru koordynato.docx)Zarządzenie ogłoszenie naboru koordynato.docx 14 Kb2020.10.01
Download this file (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.docx)Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.docx 27 Kb2020.10.01
Download this file (Regulamin konkursu na stanowisko KGPP.docx)Regulamin konkursu na stanowisko KGPP.docx 15 Kb2020.10.01
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości